תכנית אופקים | אוניברסיטת חיפה מלגות ותנאי קבלה

תנאי קבלה:
הסכם הנדרש לקבלה לתוכנית הינו 720 (בעלי סכם נמוך יותר מתבקשים לפנות למזכירות החוג)
פטור מאנגלית, ציון מעבר בבחינת יע"ל.
כתיבת חיבור לפני הראיון האישי.
היקף הלימודים הוא 60 נקודות זכות אקדמיות:
תכנית הלימודים של אוֹפקים כוללת 60 נקודות זכות (נ״ז), המחולקות באופן הבא:
 16 נ״ז                8 קורסים יעודיים של התכנית
2  נ״ז                 סמינר מחלקתי
12  נ״ז   שׂפה זרה מתחילים (4) + מתקדמים (8)
6  נ״ז                 פרויקט מסכם
24 נ״ז                קורסי בחירה
60 נ״ז    סה״כ 
קורסים יעודיים: 
כל הקורסים המיוחדים של התכנית הם עתירי קריאה. רובם ניתנים במתכונת של שעתיים בשבוע, ומיעוטם במתכונת של 4 שעות בשבוע. (שעות ״עודפות״ בקורסים של 4 שעות תחושבנה כחלק מקורסי הבחירה). בארבעה מתוך שמונת הקורסים יש חובת הגשת עבודה כמטלה מסכמת. בארבעה הקורסים הנותרים יש אפשרות להמיר את העבודה במבחן בית. הבחירה באילו קורסים להגיש עבודה ובאילו להגיש מבחן בית היא של כל תלמידה ותלמיד, בתאום עם המרצה בקורס. מטלות נוספות במהלך הסמסטר תקבענה על-ידי המרצה בקורס. ניתן, ואף מומלץ, להמיר קורסי בחירה מחוץ לתכנית בקורסים נוספים של התכנית.
סמינר מחלקתי:
הסמינר המחלקתי יפגש אחת לשבועיים, לאורך שנת הלימודים (שני סמסטרים). הנוכחות בסמינר חובה לכל תלמידות ותלמידי התכנית בשנים א+ב.
קורסי בחירה:
לתלמידות ולתלמידים חופש בחירה רב ממגוון הקורסים הנלמדים באוניברסיטה. יש לשׂים לב, עם זאת, שחלק מהקורסים אינם פתוחים לאוֹפקים (בד״כ בתכניות הסגורות, בלימודי מקצוע ובקורסים להם דרישות קדם). ניתן, ואף מומלץ, להתיעץ עם ראש התכנית בבחירת קורסי הבחירה. 
שׂפה זרה: 
על תלמידות ותלמידי התכנית להשלים רמת מתחילים ומתקדמים בשׂפה זרה, שאינה אנגלית ואינה שׂפת אם. פרט לכך, כל השׂפות מתקבלות בברכה. דרישה זו באה על מילואה גם אם השׂפה היא חובה נדרשת בחוג השני (למשל לימודי אסיא, מזרח-תיכון, שׂפה וספרות ערבית). 
פרויקט גמר:
בסוף שנה ג יגישו התלמידות והתלמידים פרויקט מחקרי מסכם. הפרויקט יונחה על-ידי מרצה בתקן באוניברסיטת חיפה (או, במקרים מיוחדים, במוסד מחקרי אחר). תכנית הפרויקט והנחייתו יקבעו לקראת סוף שנה ב. אופיו של הפרויקט יקבע בכל מקרה ומקרה בין המרצה והתלמיד/ה, בהתאם לדרישות הדיסציפלינריות. על הפרויקט להכיל מימד מחקרי מובהק. לקראת תום שנת הלמודים יציגו התלמידות/ים את הפרויקטים בפני כלל תלמידות/י התכנית. 
תנאי המשך וסיום:
על התלמידות והתלמידים לסיים את לימודיהם/ן בתכנית בציון סופי משוקלל של 86 ומעלה. תנאי מעבר משנה לשנה הוא צבירת 14 נ"ז לפחות בתכנית, כולל שלושה קורסים לפחות של התכנית, בממוצע של 86 ומעלה. תנאי נוסף הוא צבירת 16 נ״ז לפחות בחוג השני. עמידה בתנאים אלה הכרחית להמשך קבלת המלגה.
תכנית משותפת עם משפטים:
תלמידות ותלמידי התכנית המשותפת עם החוג למשפטים חייבות/ים ב-52 נ"ז  (במקום 60 נ”ז), וילמדו לפיכך נ״ז של קורסים בחירה. 
תכנית למודים מומלצת לתואר:
מבנה תכנית הלמודים הוא בגדר המלצה, ומביא בחשבון את חבלי הקליטה בעולם האקדמי בשנה א, ואת העומס של פרויקט הגמר ושל העבודות הסמינריוניות בחוג השני בשנה ג. 
שנה א:                                      
3 קורסי תכנית                              6
שׂפה זרה מתחילים                          8
סמינר מחלקתי                              1
קורסי בחירה                                            8
סה״כ:                                        23
 שנה ב:                                      
3 קורסי תכנית                              6
שׂפה זרה מתקדמים                         8
סמינר מחלקתי                              1
קורסי בחירה                                            10
סה״כ:                                        25
 שנה ג:
2 קורסי תכנית                              4
קורסי בחירה                                            10
פרויקט מסכם                                6
סה״כ:                                                    20

תכנית משותפת עם משפטים:
תלמידי התכנית המשותפת עם החוג למשפטים חייבים ב-52 נ"ז  (במקום 60 נ"ז).
תנאי קבלה והרשמה
לתכנית מתקבל מדי שנה מספר מצומצם של תלמידים (עד 15) בעלי ציון סכם גבוה במיוחד ולאחר ראיון אישי.
תלמידים ותיקים (מחוגים אחרים) אשר סיימו את לימודי שנה א' בהצטיינות יוכלו להציג את מועמדותם לשנה ב'. לאחר בדיקת ציון הסכם שלהם, ובהתחשב במספר המקומות הפנויים, הם יוזמנו לראיון אישי. לתלמידים ותיקים שיתקבלו לתכנית ייחשבו נקודות הזכות שצברו בחוג לימודיהם הקודם בהיקף של עד 20 נקודות.
ההרשמה לתכנית היא במסגרת הליכי הרישום הכלליים לאוניברסיטה.
להרשמה מאוחרת נא לפנות למזכירות התכנית.

הודעות


add creative writing 2015 1

פרוייקטים מחקריים


הפרויקט המחקרי המסכם הוא גולת הכותרת של שלוש השנים שלכם בתכנית. הוא נועד: לתרגל ולבחון את היכולות המחקריות שלכם ולאפשר לכם להציגן. לגרום לכם לנצל באופן מושכל את האפשרויות העומדות בפניכם לבחירת קורסים בתכנית. לאפשר לכם לרכז מאמץ לימודי עצמאי בנושא ממוקד שמעניין אתכם, ולשרת את תכניותיכם ללימודי המשך. 

עוד בפרוייקטים מחקריים...

סמינרים חוגיים


כבכל שנה נמשיך במסורת המפגשים של הסמינר המחלקתי ונעסוק במחקרים שונים של חברי הסגל ותלמידי המחקר.הסמינר המחלקתי נועד לעודד הפרייה הדדית ויכול לתרום להגברת שיתוף הפעולה בין חברי הסגל.

מבזקים